Session
امنیت IOT
security of IOT
1395/12/17
. با حول و قوت الهی جلسه 447 را برگزار خواهیم کرد .
این جلسه پیرامون امنیت IOTتوسط :‌ مهندس اسمعیل دخت ارایه خواهد شد